Naar de inhoud Tickets kopen Naar de footer

Landgoed Hoenderdaell Bezoekersreglement

Op Landgoed Hoenderdaell is het onderstaande bezoekersreglement van kracht.

Artikel 1. Definities

In dit bezoekersreglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

 • Hoenderdaell: De stichting ‘Landgoed Hoenderdaell’ die het Landgoed Hoenderdaell te Anna Paulowna (Van Ewijckskade 1) in eigendom heeft.
 • Het landgoed: Het omheinde terrein waarop het landgoed en het dierenpark zich bevinden. Het dierenpark wordt geëxploiteerd door Landgoed Hoenderdaell B.V. (‘de exploitant’).
 • Bezoeker: Een ieder die zich – al dan niet met goedvinden van Hoenderdaell – op het landgoed bevindt.
 • Reglement: Dit bezoekersreglement.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Door zich op het landgoed te begeven, aanvaardt de bezoeker de toepasselijkheid van het Reglement. Het Reglement is bovendien verbonden aan iedere verkoop – dan wel uitgifte – van een toegangsbewijs of een abonnement.

Artikel 3. Parkeren

Op het parkeerterrein van het landgoed gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. De maximumsnelheid op het terrein is 5 km per uur en auto’s die van rechts komen dienen derhalve voorrang te krijgen. Aanwijzingen van de parkeerbegeleiders dienen altijd opgevolgd te worden. Het is niet toegestaan om de pionnen op welke wijze dan ook te verzetten. Het is niet toegestaan de auto, anders dan op de (door de parkeerbegeleiders) aangegeven plaats, te parkeren.

Wanneer de verkeersregels en/of aanwijzingen niet of niet correct worden opgevolgd, is Hoenderdaell gerechtigd de auto op rekening en risico van de autoeigenaar van het terrein te verwijderen.

Het parkeren van de auto op het parkeerterrein, dan wel buiten het park, geschiedt geheel op eigen risico. Hoenderdaell raadt de bezoekers aan om de auto goed af te sluiten, dus ook de ramen. Hoenderdaell adviseert ook geen kostbaarheden in de auto achter te laten. In geval van diefstal of vernieling aan de auto of andere eigendommen van de bezoeker aanvaardt Hoenderdaell geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt evenzeer indien schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone omstandigheden.

Het gebruik van de invalideparkeerplaatsen is alleen toegestaan in combinatie met een geldige invalidekaart. Het gebruik van de elektrische oplaad parkeerplaatsen is alleen toegestaan voor elektrische auto’s die opladen.

Artikel 4. Toegang

 • a. Het landgoed is het gehele jaar door dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Het dierenpark is het gehele jaar door dagelijks geopend vanaf 09:30 uur. In de zomertijd sluit het dierenpark om 17:30 uur, in de wintertijd om 17:00 uur. Enkele gebouwen sluiten eerder in verband met werkzaamheden, veiligheid en rust voor dieren. Voor bezoekers van evenementen en bijeenkomsten gelden andere tijden. Hoenderdaell houdt zich het recht voor om de openingstijden aan te passen.
 • b. Toegang tot het dierenpark is slechts toegestaan met een geldige entreekaart, welke alleen op de dag van gebruik geldig is (blijft) of een geldig abonnement. De entreekaart dient bij binnenkomst van het dierenpark getoond te worden aan één van de aanwezige controleurs. De entreekaart dient de bezoeker tijdens het bezoek te bewaren en op verzoek van een medewerker te tonen. Wanneer de bezoeker het dierenpark verlaat, vervalt het toegangsrecht tot het dierenpark. Alleen in bijzondere gevallen welke zijn overlegd met één van de controleurs, mag het dierenpark opnieuw worden betreden.
 • c. Wanneer geconstateerd wordt door één van onze medewerkers dat (i) bezoekers onder invloed van alcohol dan wel verdovende middelen zijn of (ii) bezoekers voornemens zijn (lijken) om op andere wijze de orde op het landgoed te verstoren of andere bezoekers dan wel de dieren lastig te vallen, wordt hen onmiddellijk de toegang tot het landgoed geweigerd of kunnen deze personen van het landgoed worden verwijderd.

Artikel 5. Handhaving

Hoenderdaell (en/of de exploitant) is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van dit Reglement gerechtigd de betreffende bezoeker te verwijderen dan wel de toegang tot het landgoed, respectievelijk het dierenpark, te ontzeggen. Hoenderdaell (en/of de exploitant) kan voorts al datgene doen dat Hoenderdaell (en/of de exploitant) ter zake nodig en/of dienstbaar acht, waaronder het doen van aangifte bij de politie.

Artikel 6. Verbodsbepalingen

Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van Hoenderdaell (en/of de exploitant) verboden:

 • a. zich in het dierenpark te bevinden zonder geldig toegangs- en legitimatiebewijs;
 • b. zich op het landgoed buiten de daartoe bestemde paden, gangen, verblijfsruimten en speelvelden te begeven;
 • c. zich in dierverblijven of voorbij de bij een dierverblijf aangegeven ‘niet te betreden zone’ te begeven;
 • d. dieren in dierverblijven te storen, te voeren met zelf meegebracht eten, op ramen en omheiningen van dierverblijven te tikken en/of voorwerpen in dierverblijven te deponeren;
 • e. lichaamsdelen of voorwerpen door, over, in of onder (omheiningen van) dierverblijven te steken of te bewegen;
 • f. aan Hoenderdaell (dan wel aan de exploitant) toebehorende of anderszins op het landgoed, respectievelijk in het dierenpark, aanwezige zaken, waaronder begrepen dieren, toe te eigenen (te stelen), te vernielen of te beschadigen, alsmede van het landgoed te verwijderen;
 • g. op het landgoed (respectievelijk in het dierenpark) aanwezige zaken te gebruiken op een andere wijze dan waarvoor de aard en inrichting bedoeld zijn, één en ander ter beoordeling van Hoenderdaell (en/of de exploitant);
 • h. zich voort te bewegen middels rollend materiaal zoals fietsen, skateboards en skeelers. Uitgezonderd rolstoelen, kinderwagens, rollators en scootmobiels. Loopfietsen die gebruikt worden als hulpmiddel in verband met een handicap zijn toegestaan;
 • i. dieren op het landgoed mee te nemen of toe te laten, dan wel dieren van het landgoed mee te nemen;
 • j. zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, zich te verkleden in dierenkostuum of carnavalspak, zich te ontdoen van boven- en/of onderkleding, lawaai te veroorzaken, (geluids)overlast te bezorgen of anderszins de orde op het landgoed en/of in het dierenpark te verstoren, één en ander ter beoordeling aan Hoenderdaell (en/of de exploitant);
 • k. medewerkers van Hoenderdaell (en/of de exploitant) en vrijwilligers door woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun taken en activiteiten of hen dit te bemoeilijken, één en ander ter beoordeling aan Hoenderdaell (en/of de exploitant);
 • l. afval te deponeren buiten de daartoe aangegeven afvalbakken;
 • m. goederen te koop aan te bieden;
 • n. ballen, ballonnen, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen en zaken, of wapens op het landgoed te brengen;
 • o. zich onder invloed van alcohol dan wel verdovende middelen op het landgoed te begeven;
 • p. gebruik te maken van foto-, video-, film-, geluids- en andere opname- apparatuur, tenzij bestemd voor particulier en niet-zakelijk gebruik;
 • q. vuur te maken dan wel anderszins de veiligheid van bezoekers en/of dieren op het landgoed en/of in het dierenpark direct of indirect in gevaar te brengen, één en ander ter beoordeling aan Hoenderdaell (en/of de exploitant). Er geldt voor alle locaties in het dierenpark een rookverbod (dit geldt eveneens voor de e- sigaret). Er mag alleen gerookt worden op de aangegeven rookzones bij de horecapunten;
 • r. bezoekers van het landgoed, respectievelijk het dierenpark, te benaderen voor handtekeningen voor welk doel dan ook, werving en/of sampling;
 • s. strafbare feiten te plegen of anderszins maatschappelijk onbetamelijk gedrag te vertonen, één en ander ter beoordeling aan Hoenderdaell (en/of de exploitant).

Artikel 7. Gebodsbepalingen

 • a. Iedere bezoeker is gehouden op aanvraag van de medewerkers van Hoenderdaell (en/of de exploitant) een geldig toegangs- en legitimatiebewijs te tonen.
 • b. Iedere bezoeker is in het kader van algemene veiligheid gehouden de medewerkers van Hoenderdaell (en/of de exploitant) toe te staan door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken, dan wel een veiligheidsfouillering uit te voeren.
 • c. Alle waarschuwingsborden, alsmede instructies en aanwijzingen van het personeel van Hoenderdaell (en/of de exploitant), dienen strikt en terstond in acht genomen te worden.
 • d. Groepen scholieren dienen te allen tijde begeleid te worden door voldoende begeleiders.
 • e. In gebouwen op het landgoed en/of in het dierenpark mag niet worden geschreeuwd en/of gerend.
 • f. Iedere bezoeker is gehouden Hoenderdaell toe te staan op het terrein beelden en geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik of openbaring van zijn portret/gelijkenis door Hoenderdaell, noch daarvoor enige financiële vergoeding verlangen.
 • g. Op het parkeerterrein dient niet harder dan 5 km per uur te worden gereden.

Artikel 8. Veiligheid

 • a. De brandweervoorschriften – en de aanwijzingen van externe hulpdiensten en/of van medewerkers van Hoenderdaell en de exploitant – dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Het is verboden om vuur te maken. Roken in de gebouwen op het landgoed is niet toegestaan. De bezoekers dienen voor hun wandeling over het landgoed de aangegeven paden te gebruiken. Het gebruik van meegebrachte attributen (zoals speelballen, skates, fietsen, steps, skateboard e.d.) is niet toegestaan in Hoenderdaell. Deze kunnen niet bij de entree worden achtergelaten.
 • b. Het meebrengen van (huis)dieren is niet toegestaan om infectiegevaar en schrikreacties te voorkomen. Geleidehonden zijn wel toegestaan. Er kan bij twijfel om een pas gevraagd worden. Hoenderdaell biedt GEEN mogelijkheden om meegebrachte huisdieren tijdelijk te huisvesten.
 • c. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar op kunnen leveren (zoals vuurwerk) is verboden tijdens het bezoek aan het landgoed. Medewerkers van Hoenderdaell (en/of de exploitant) zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen en de bezitter(s) van het landgoed te verwijderen.
 • d. Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s en andere geluidsapparatuur is niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai, zijn de medewerkers van Hoenderdaell en/of de exploitant bevoegd de geluidsapparatuur in beslag te nemen.

Artikel 9. Dieren en natuurschoon

Tenzij expliciet anders staat aangegeven, is het niet toegestaan om de dieren op het landgoed of in het dierenpark te voeren en/of lastig te vallen. Het is niet toegestaan om de – zich op het landgoed bevindende – natuurschoon (bomen en planten e.d.) te beschadigen. Het is voorts niet toegestaan om zich buiten de paden te begeven. In verband met schrikreacties van onze dieren is het niet toegestaan om verkleed het landgoed te bezoeken.

Artikel 10. Afval

Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken (gescheiden afvalinzameling), die op het gehele landgoed te vinden zijn, te worden gedeponeerd.

Artikel 11. Beperking van aansprakelijkheid

Het verblijf van de bezoeker op het landgoed, respectievelijk in het dierenpark, alsmede het verblijf c.q. gebruik van de faciliteiten, de dierverblijven, het parkeerterrein, alsmede van scootmobiels (voor zover aanwezig), is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

 • a. Hoenderdaell is jegens de bezoeker (of derden) niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen, noch wordt de bezoeker schadeloos gesteld, indien enige show op het landgoed of in het die- renpark geen doorgang vindt, of de Jaagsimulator en/of andere attracties tijdelijk buiten werking zijn.
 • b. Hoenderdaell is jegens de bezoeker (of derden) niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Hoenderdaell of één of meer van haar medewerkers.
 • c. Aansprakelijkheid voor andere schade dan schade aan stoffelijke zaken van de bezoeker en lichamelijk letsel is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk begrepen iedere vorm van indirecte schade (waaronder gevolgschade).
 • d. Iedere aansprakelijkheid van Hoenderdaell is – voor zover wettelijk toegestaan – per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot de hoogte van het bedrag van een toegangsbewijs dat voor desbetreffende bezoeker op dat moment geldt. Indien Hoenderdaell echter ter zake van de schade verzekerd is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot dat bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Hoenderdaell in het desbetreffende geval, verhoogd met het eigen risico dat Hoenderdaell ter zake een schadegeval volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen) dient te dragen.

Artikel 12. Schademelding

Indien de bezoeker zelf ongewild schade heeft veroorzaakt, dan dient de bezoeker dat te melden vóór het verlaten van het landgoed. Hoenderdaell accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door een bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld door Hoenderdaell of een van haar medewerkers.

Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten. Mocht de bezoeker zelf schade hebben geleden tijdens zijn bezoek aan het landgoed (en/of het dierenpark), dan dient hij of zij dat ook vóór het verlaten van het landgoed (of dierenpark) aan Hoenderdaell te melden. Hoenderdaell is niet (meer) aansprakelijk voor schade, indien de melding plaatsvindt na het verlaten van het landgoed (of het parkeerterrein).

Artikel 13. Overig

In situaties waarin het Reglement niet voorziet, is uitsluitend de directie van Hoenderdaell bevoegd om te beslissen en te handelen.

Artikel 14. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in dit bezoekersreglement geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 15. Partiële nietigheid

Mocht enige bepaling van dit bezoekersreglement niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zal het overige volledig van kracht blijven.